Privacy Policy

 

1. INTRODUCTION

The protection of your privacy is a very serious concern to the Estrada Polska Sp. z o.o. therefore we want you to be able to visit our web pages without being concerned about security issues. It is generally possible to use our website without the disclosure of personal data. The following Privacy Statement will provide you with an overview of how the Estrada Polska Sp. z o.o. guarantees the protection of your privacy, the type of data being collected as well as its main purpose.

 

Polityka prywatności

 

1.       WSTĘP

Poufność danych oraz ochrona Państwa prywatności są dla spółki Estrada Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie kwestiami priorytetowymi, w związku z czym spółka stara się zapewnić, że wizyty na jej stronie internetowej nie będą wiązały się z jakimkolwiek ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa. Co do zasady możliwe jest korzystanie z naszej strony internetowej bez ujawniania danych osobowych. Niniejszy dokument zawiera opis sposobu, w jaki spółka Estrada Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie gwarantuje ochronę Państwa prywatności, informacje o zbieranych przez nas danych oraz główne cele ich przetwarzania.

 

 

2. IP ADDRESS

The IP address is transmitted on every server request to let the server know where the response has to be sent. Your Internet Service Provider (ISP) gives you an IP address as soon as you connect to the Internet, and the ISP can retrace which IP address was assigned to which of its customers at any given time. For as long as the IP address is saved, it is theoretically possible to identify the owner of the Internet connection via the ISP. For this reason, we and our statistics providers do not save the IP address permanently but only temporarily for session recognition and for security reasons (for example to ward off hacker attacks). The IP address is deleted after 90 days, so that any collected data are made anonymous and it is no longer possible to identify the user, not even via the ISP. Due to the fact that Estrada Polska Sp. z o.o. does not match IP addresses with other data that enable it to identify the owner of the Internet connection, saving the IP address cannot be treated as processing of your personal data by Estrada Polska Sp. z o.o.

 

2.       ADRES IP

Adres IP przesyłany jest na każde żądanie serwera, by umożliwić mu zlokalizowanie miejsca, do którego powinien on przesłać swoją odpowiedź. Państwa dostawca usług internetowych przypisuje do Państwa urządzenia adres IP niezwłocznie po tym, jak połączą się Państwo z Internetem oraz może sprawdzić, który adres został przypisany do którego klienta w danym czasie. Tak długo, jak adres IP jest zapisany, teoretycznie możliwe jest zidentyfikowanie właściciela połączenia internetowego przez dostawcę usług internetowych. Z tego powodu zarówno my, jak i podmioty opracowujące dla nas dane statystyczne nie zapisujemy adresu IP na stałe, ale jedynie tymczasowo w celu rejestracji sesji oraz z przyczyn bezpieczeństwa (np. aby odeprzeć ataki hakerskie). Adres IP jest usuwany po 90 dniach, w związku z czym wszelkie zebrane dane stają się anonimowe i nie jest już możliwe zidentyfikowanie użytkownika, nawet przez dostawcę usług internetowych. Z uwagi na brak łączenia przez spółkę Estrada Polska Sp. z o.o. numerów IP z innymi danymi pozwalającymi jej na identyfikację właściciela połączenia internetowego, zapisywanie tego numeru nie może być uznane za przetwarzanie Państwa danych osobowych przez spółkę Estrada Polska Sp. z o.o.

 

3. COOKIES

3.1. The Purpose of Cookies

To allow you to use the Estrada Polska Sp. z o.o.’s website without any restrictions, we use what are referred to as session cookies. Session cookies are tiny parcels of information that are automatically saved to the memory of the website visitor’s computer. In a session cookie a randomly created and unique identification number is deposited, a so-called session ID. A cookie additionally contains information on its origin and its life span. These cookies are unable to save any other kind of data. Placing session cookies on your computer does not enable us to see the files on your computer.

 

After you conclude your session, i.e. after you close your browser window, the session cookies are automatically deleted.

 

You need to activate session cookies to be able to use website services which require authentication.

 

 

 

 

3.2. Tracking Cookies

Whenever you visit our website, some of the data we collect is used for statistical evaluation. The extent of such data is described below. The data are only used internally and serve primarily to continuously improve our website and adapt it to suit your business or personal requirements.

 

 

For tracking purposes, we employ the Matomo (formerly Piwik) tool (www.matomo.org). During a visit to our website we collect and evaluate the following data which your browser sends to our server. The data are collected using JavaScript which is run from each web page. JavaScript places a tracking cookie on your computer to identify your browser session and to recognize repeated access to the website.

 

 

 

The following data are collected:

           Request (name of the requested data file e.g. www.beispiel.de/index.html) including parameters;

           Browser type and version;

           Browser language;

           Operating system used;

           Internal resolution of your browser window;

           Screen resolution;

           JavaScript activation;

           Installed plugins (Java, Flash, Real, Quicktime);

           Cookies on/off;

           Color bit depth;

           Referrer URL (the previously visited website including parameters, e.g. search items in search engines);

           IP address to identify country of origin. The IP address itself is only used for geographical allocation and to identify the provider, and is immediately deleted again afterwards;

           Time and date of accessing;

           Clicks;

 

 

 

 

 

3.3. Handling Cookies

Your browser settings allow you to set how you wish cookies to be handled. By default, the browser is set to accept session cookies. You have the option of refusing the use of session cookies.

 

 

3.4. Links to third party sites

As a result of browsing the site of Estrada Polska Sp. z o.o. you may encounter and use links to third parties’ web sites. By entering such web sites your personal data may be collected and processed according to the rules as set out by the entities that manage respective web sites.

3.       PLIKI COOKIE

3.1.            Cel wykorzystywania plików cookie

Aby umożliwić Państwu swobodne przeglądanie strony internetowej spółki Estrada Polska Sp. z o.o., wykorzystujemy tzw. sesyjne pliki cookie. Zawierają one niewielkie ilości informacji i są automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika odwiedzającego naszą stronę internetową. W sesyjnym pliku cookie zapisywany jest losowo utworzony unikatowy numer identyfikacyjny, tzw. identyfikator sesji. Plik cookie dodatkowo zawiera informacje o jego pochodzeniu oraz terminie ważności. W plikach cookie nie mogą być zapisywane jakiekolwiek inne dane. Przesłanie przez nas sesyjnych plików cookie na Państwa urządzenie nie umożliwia nam przeglądania plików zapisanych na tym urządzeniu.

 

Po zakończeniu sesji, tj. po zamknięciu przez Państwa okna przeglądarki, sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane.

 

Aby korzystać z usług oferowanych przez naszą stronę internetową, które wymagają uwierzytelnienia, konieczne jest aktywowanie sesyjnych plików cookie.

 

 

3.2.            Pliki cookie umożliwiające śledzenie

Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, część ze zbieranych przez nas danych jest wykorzystywana do celów oceny statystycznej. Zakres tych danych opisano poniżej. Są one przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego i służą ciągłemu usprawnianiu działania naszej strony internetowej oraz dostosowywaniu jej do Państwa wymogów biznesowych i prywatnych.

W celu śledzenia plików korzystamy z narzędzia Matomo (dawniej Piwik) (www.matomo.org). Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej zbieramy i szacujemy dane przesyłane przez Państwa przeglądarkę na nasz serwer. Dane te są zbierane za pomocą skryptów języka JavaScript uruchamianych na poszczególnych podstronach. Skrypty te umieszczają pliki cookie umożliwiające śledzenie na Państwa urządzeniu w celu zidentyfikowania sesji Państwa przeglądarki oraz rozpoznania, że to Państwo ponownie odwiedzają naszą stronę internetową.

 

Zbierane są następujące dane:

           żądania (nazwa żądanego pliku danych, np. www.przykład.pl/index.html), włącznie z ich parametrami;

           typ i wersja przeglądarki;

           język przeglądarki;

           system operacyjny;

           wewnętrzna rozdzielczość okna Państwa przeglądarki;

           rozdzielczość ekranu Państwa urządzenia;

           uruchomienie skryptów języka JavaScript;

           zainstalowane wtyczki (Java, Flash, Real, Quicktime itp.);

           informacje o tym czy pliki cookie są włączone/wyłączone;

           głębia kolorów ekranu w bitach;

           adres, z którego nastąpiło przekierowanie (poprzednio odwiedzona strona internetowa, włącznie z parametrami, np. słowa kluczowe oraz frazy wpisywane w wyszukiwarce);

           adres IP określający Państwa kraj pochodzenia; adres IP jest wykorzystywany wyłącznie do określenia Państwa lokalizacji geograficznej oraz zidentyfikowania dostawcy usług internetowych; następnie jest on niezwłocznie usuwany;

           godzina i data dostępu do naszej strony internetowej;

           kliknięcia na naszej stronie internetowej.

 

 

 

3.3.            Obsługa plików cookie

W ustawieniach swojej przeglądarki mogą Państwo określić, które pliki cookie powinny być przez nią obsługiwane. Domyślnie przeglądarki akceptują sesyjne pliki cookie. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, by odrzucała ten typ plików cookie.

 

3.4.            Łącza do stron podmiotów trzecich

W trakcie korzystania ze strony internetowej spółki Estrada Polska Sp. z o.o. możliwe jest również skorzystanie z zamieszonych tam łączy do stron internetowych podmiotów trzecich. Po przejściu na te strony internetowe Państwa dane mogą być zbierane i przetwarzane zgodnie z zasadami, jakie określają podmioty, które administrują poszczególnymi stronami.

 

4. PRIVACY POLICY

Estrada Polska Sp. z o.o. regards privacy (data protection), information security and reliability as the basis for stable and successful customer relations. We would therefore like to take this opportunity to inform you about the Privacy Policy we have in place for the entire [Company].

 

 

4.1. Privacy Principles

The protection of your privacy and the security of personal data is a matter of great importance to us.

 

All data applications operated by Estrada Polska Sp. z o.o. comply with the provisions of the General Data Protection Regulation of the European Union (abbreviated as GDPR) as well as other area-specific regulations. In accordance with Article 5 GDPR, all employees are required to process personal data in a lawful and fair manner.

 

 

 

 

4.2. Information Security and Data Protection Policy

On account of the assessment of privacy-related processes and the relevant data protection legislation, a written Information Security and Data Protection Policy was drawn up for Estrada Polska Sp. z o.o. to serve as a basis for the implementation of the Privacy Management System.

 

 

 

4.4. Processing activities

In accordance with Article 30 GDPR, Estrada Polska Sp. z o.o. maintains a so-called ‘record of processing activities’ in which the data applications operated by Estrada Polska Sp. z o.o. as well as the relevant processing activities are documented. This existing record should always be kept up-to-date in accordance with the data protection provisions of Article 30 GDPR.

 

4.5. Special categories of personal data

Estrada Polska Sp. z o.o. does not process any special categories of personal data within the meaning of Article 9(1) GDPR on its website.

 

 

4.6. Guaranteed Data Protection

In principle, we do not process your personal data without binding legal basis, which may be your consent or processing within the framework of the existing contractual relationship with you and for the agreed purpose. We store your personal data in accordance with the applicable prescribed statutory time periods.

 

4.7. Transferring and Surrendering Data

Any transfer of personal data to third parties is made only on the grounds of a binding legal basis, which may be in particular: your consent, or when data transfers that are necessary due to a legal obligation or for fulfilment of a contract. The transfer of personal data to processors (service providers) shall, in principle, be limited to those undertakings providing sufficient guarantees to implement appropriate technical and organizational measures in such a manner that processing the personal data complies with the requirements of the GDPR and ensures the protection of the rights of the data subject.

 

4.8. Data Security

The technologies employed by the Estrada Polska Sp. z o.o.to process your personal data (hardware, software, network, infrastructure) comply with state-of-the-art security technologies. Appropriate technical and organizational measures have been set for these procedures, in order to comply with the requirements of the GDPR.

 

 

5. FURTHER INFORMATION

Your trust is very important to us. If you have further questions regarding the processing of your personal data by  Estrada Polska Sp. z o.o., please do not hesitate to contact the Data Protection Coordination of the Estrada Polska Sp. z o.o. in writing at this address:

Estrada Polska Sp. z o.o.

368 Krakowska Street

32-080 Zabierzów

Polska

E-mail: odo@estradapolska.pl

4.                  POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spółka Estrada Polska Sp. z o.o. uważa, że prywatność (ochrona danych) oraz bezpieczeństwo i rzetelność informacji są podstawą stabilnych i udanych relacji z klientami. Dlatego też pragniemy poinformować wszystkich użytkowników o Polityce Prywatności, którą stosujemy we wszystkich aspektach naszej działalności.

 

4.1.            Zasady prywatności

Ochrona Państwa prywatności oraz bezpieczeństwo danych są dla nas kwestiami priorytetowymi.

 

Wszelkie stosowane przez spółkę Estrada Polska Sp. z o.o. aplikacje wykorzystujące dane są zgodne z przepisami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz innymi właściwymi przepisami. Zgodnie z art. 5 RODO, wszyscy nasi pracownicy zobowiązani są przetwarzać dane osobowe w zgodny z prawem i rzetelny sposób, który jest dla Państwa przejrzysty.

 

 

4.2.            Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych

W związku z przeprowadzoną oceną procesów dotyczących prywatności oraz odpowiednimi przepisami o ochronie danych, została sporządzona pisemna Polityka Prywatności dla spółki Estrada Polska Sp. z o.o., która to polityka stanowi podstawę działania Systemu Zarządzania Prywatnością.

 

 

4.3.            Przetwarzanie danych

Zgodnie z art. 30 RODO, spółka Estrada Polska Sp. z o.o. prowadzi tzw. rejestr czynności przetwarzania, w którym dokumentowane są aplikacje stosowane przez nią do przetwarzania danych oraz powiązane z tym czynności. Rejestr ten jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z przepisami art. 30 RODO.

 

 

4.4.            Szczególne kategorie danych osobowych

Spółka Estrada Polska Sp. z o.o. nie przetwarza na swojej stronie internetowej żadnych szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.

 

4.5.            Gwarantowana ochrona danych

Co do zasady nie przetwarzamy Państwa danych osobowych bez ważnej podstawy prawnej, którą w szczególności może być Państwa zgoda lub przetwarzanie w ramach istniejącego stosunku umownego i w uzgodnionych celach. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okresy przewidziane w odpowiednich przepisach ustawowych.

 

4.6.            Przekazywanie danych

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim odbywa się wyłącznie w oparciu o ważną podstawę prawną, to jest w szczególności za Państwa zgodą, a także gdy przekazanie danych jest konieczne w związku z obowiązkiem prawnym lub realizacją umowy. Przekazanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu (usługodawcy) jest co do zasady ograniczone do przedsiębiorstw, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których te dane dotyczą.

 

4.7.            Bezpieczeństwo danych

Technologie stosowane przez spółkę Estrada Polska Sp. z o.o. do przetwarzania Państwa danych osobowych (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, sieci, infrastruktura) wyposażone są w najnowocześniejsze zabezpieczenia. W tym zakresie zostały również wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, tak by zapewnić zgodność z wymogami określonymi w RODO.

 

5.       DODATKOWE INFORMACJE

Państwa zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę Estrada Polska Sp. z o.o., prosimy o pisemny kontakt z naszym Koordynatorem ds. Ochrony Danych Osobowych pod następującym adresem:

Estrada Polska Sp. z o.o.

ul. Krakowska 368

32-080 Zabierzów

Polska

E-mail: odo@estradapolska.pl

 

Powrót do Strony Głównej